พิษณุโลกขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 ในแต่ละด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน Smart City จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางดำเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. Smart Economy 2. Smart Living 3. Smart People 4. Smart Governance 5. Smart Energy and Environment 6. Smart Mobility เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และประสานความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สำหรับ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากรโดยยังคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.