AIS  เดินหน้า แอพลิเคชั่น “ฟาร์มสุข  หวังช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาราคาตก

 

 

AIS พบสื่อพิษณุโลกนำเสนอโครงการAIS Digital For Thais” มุ่งนำดิจิทัลสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทั่วทุกภูมิภาค หนุนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนเกษตรกร ด้านช่องทางการขายผ่านแอพลิเคชั่น “ฟาร์มสุข”  หวังช่วยแก้ปัญหาด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ำ

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะที่มีโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแรงในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” โดยนำดิจิทัลเข้าไปเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

 

 

โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร  ที่ทาง AIS ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรไทยก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกร 4.0 ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” ผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มสุข เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการทำการเกษตร คลังความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแปลงเพาะปลูกจากอุปกรณ์ NB-IOT ข้อมูลราคาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศที่มีความความแม่นยำสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น

 

 

รวมทั้งยังได้พัฒนาแพลทฟอร์มร้านฟาร์มสุข เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน หรือ OTOP โดยเกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้เองตามความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ ร้านฟาร์มสุขมีร้านค้า จำนวน 273 ร้านค้า มีจำนวนสินค้า 1,517 รายการ

 

ซึ่งในส่วนของร้าน “ฟาร์มสุข”   มีแอพลิเคชั่น ที่สนับสนุนด้านการตลาดให้กับเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต เป็นการขายระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก ถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยเกษตรกรสามารถเปิดร้านค้าจำหน่ายผลผลิตของตนเองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น