สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) การเปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (10 สิงหาคม 2561) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ที่อาคารเอกาทศรถ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมถึงผู้ประกอบระดับ SME และ SMEs เข้าร่วมงาน

 

 

นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) กล่าวว่า ดีป้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและสังคม  ตลอดจนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs ที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ให้สามารถเปลี่ยนผ่านและปรับธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ดิจิทัลได้

 

 

ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่สนใจ หรือต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมต่างๆให้กับธุรกิจของตนเองเพื่อให้เข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก