สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานภัยหนาว จำนวน 1,000 ถุง นำไปมอบให้แก่ราษฎร

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี รองประธานที่ปรึกษากองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานภัยหนาว จำนวน 1,000 ถุง นำไปมอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบภัยหนาว ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบภัยหนาวที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ด้วย สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดพิษณุโลก มีราษฎรประสบภัยหนาวจำนวน 1 แสน 3 หมื่น 1 พัน 605 คน