พ่อเมืองสองแควคนใหม่ประชุมมอบนโยบายปฏิบัติงานวันแรก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ" ความรักความสามัคคีของส่วนราชการทุกส่วนราชการเท่านั้น ที่จะผลักดันงานทุกงานโครงการทุกโครงการสู่ความสำเร็จ"

 


วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศบาลนครพิษณุโลก และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วน

 


แนวทางการบริหารราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าและมีโอกาสและศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ แห่งภูมิภาคโอกาสและศักยภาพหลักสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในการพัฒนาที่สำคัญได้แก่ การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน การพัฒนาสินค้า และบริการ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการบริหารราชการกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นความมั่นคงและการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนายกระดับมาตรฐาน สินค้าบริการ เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวสร้างสรรค์มูลค่าสูง ด้านคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางพัฒนา (Hub)

 

 

 

และมีโครงการริเริ่ม (Flag ship project)ของจังหวัด ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่จังหวัด 4.0 ทุกส่วนราชการต้องมุ่งเน้น พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาเมือง ตามสบายของรัฐบาล และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ดูทุกหน่วยงานจะต้องมีผลงานที่เป็น (Best Practise)และมีโครงการริเริ่ม โดยอำเภอทุกอำเภอต้องมีกระบวนการจัดทำแผนตั้งแต่ แผนหมู่บ้าน ชุมชน แผนตำบล บูรณาการแผน อปท. นำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดยทุกอำเภอต้องกำหนดจุดเน้นการพัฒนาอำเภอตามศักยภาพที่โดดเด่นและโอกาส และการบริหารราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยกลไก กบจ. บูรณาการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น โดยคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมีส่วนร่วมภาคประชารัฐและประชาสังคมทุกภาคส่วน