ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหอประชุมบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" และการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและนักวิชาการู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สำหรับในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนในสังคม มีหน้าที่ในการช่วยคิด ช่วยทำ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสำคัญก็คือ การทบทวน วิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิรูปบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันของคนในประเทศ คือ สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน โดยมีกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายในการสัมมนาดังกล่าวมีการอภิปราย ในหัวข้อ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย” ประกอบด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดร.อภิวัฒน์ พลสยม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกสาคม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปกครอง เพื่อปฏิรูปให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศไทยและมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง คือ ด้านการปกครองท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและสนับสนุนการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีจุดมุ่งหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล.