คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำพิษณุโลกจัดเวทีแสดงความเห็นรับร่างประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ จากฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยมีประชาชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมจำนวนมาก

ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ประจำจังหวัดพิษณุโลก ขึ้น ซึ่งการจัดเวทีเสวนาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการแสดงเห็นชอบและเห็นต่างในหลักการและแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พร้อมทั้งเพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการเผยแพร่และอธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นอดีตนักการเมือง จากพรรคต่างๆของจังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนผู้เข้าร่วมรับฟังเวทีในวันนี้ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ นักการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 400 คน