อ.พรหมพิราม เริ่มรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง" 

หลายหมู่บ้านของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ล่าสุดที่ "บ้านบุ่ง" เข้าร่วมคัดเลือกเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงอย่างแท้จริง 


 

วันที 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง และร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียง เพื่อให้บ้านบุ่ง เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงอย่างแท้จริง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ และตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของกรมการปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นได้ พร้อมด้วย พันโท สยามรัฐ สุทธรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก , ผอ. กศน.อำเภอพรหมพิราม , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลศรีภิรมย์ ณ บ้านบุ่ง หมู่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก