เกษตร ม.นเรศวรหนุนนวัตกรรมทางการเกษตร ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเปิดการเรียนการสอน "หลักสูตรเกษตรแม่นยำ" ในปีการศึกษา2563 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางการเกษตรเป็นอย่างมากจึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแม่นยำ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายปภังค์กร โชคทวีชัยเจริญประธานกรรมการบริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัดและทีมวิทยากรจากหน่วยงานเอกชน บรรยายและการสาธิตเกี่ยวกับเครื่องมือลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดรนทางการเกษตร

โดยทั้งนี้ การใช้โดรนทางการเกษตร การฉีดพ่นปุ๋ยและฮอร์โมนพืช ตลอดจนควบคุมศัตรูพืชด้วยโดรนทางการเกษตร ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สามารถทำงานได้และทำให้ช่วยประหยัดได้หลายอย่าง เช่น ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดน้ำ หลังจากที่ได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องบินเล็กในการฉีดพ่นสารแทนคนแล้ว ก็มีจุดประสงค์อยากให้คนอื่นๆได้เห็นประโยชน์ด้วย หลังจากนั้นก็นำเครื่องไปสาธิตทำแปลงทดลองให้เพื่อนๆ ชาวไร่และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลอ้อย เป็นต้น

บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด เริ่มต้นจากการทำแปลงทดลองและให้บริการเกษตรกรทุกพื้นที่ที่สนใจและขยายจุดบริการเพื่อรองรับการใช้ บริการเกษตรกร ปัจจุบันครอบคลุมการบริการเกือบทั่วประเทศไทย พื้นที่ต้องการใช้บริการมีมากขึ้น และให้มีการตอบรับในการใช้โดรนเป็นอย่างดี จนทำให้จำนวนเครื่องและนักบินของบริษัทไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจการเรียนการสอน "หลักสูตรเกษตรแม่นยำ" ซึ่งจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-2777 หรือwww.agi.nu.ac.thเพจ facebook คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร