นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ 50 ราย

 

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัติ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ โดยมีนายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ช่วยพัฒนาจิตใจ รู้สึกคลายเหงา มีความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกัน ได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยเหลือตนเองได้

 

 

ซึ่งได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน ตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ได้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 16 คน โดยได้รับเียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบวุฒิบัติ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม และกล่าวปิดโครงการพร้อมถ่ายรูปร่วมกัน