อบจ.พิษณุโลก ร่วมเวทีสมัชชาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 14 จังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำงานและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

แบ่งปัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ปี 2563 ภายใต้โครงการประชุมเพื่อสนับสนุนการทำงานและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โดยบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดพิษณุโลก, สมาคมม้ง และสมัชชาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างกลไกความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ป่าในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัคร รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงพลังด้านบวก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสื่อสารสู่สาธารณะให้รับรู้ เข้าใจ ยอมรับและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มคนไทยชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร เลย และแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพิษณุโลก, องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการจำนวน 250 คน ภายในโครงการดังกล่าวมีเวทีการทบทวนการดำเนินงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ภูลมโลและบ้านร่องกล้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูลมโล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และภาคีทุกภาคส่วน โดยผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูลมโลและบ้านร่องกล้า พร้อมทั้งสรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน