เทศบาลฯกำหนดแนวทางเตรียมเปิดถนนคนเดินพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. นี้

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานประชุมร่วมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดิน เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมเปิด “ถนนคนเดินพิษณุโลก” ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นี้ และในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning day ก่อนเปิดขายอีกด้วย

เทศบาลนครพิษณุโลกได้กำหนดแนวทางการเปิดถนนคนเดินเมืองพิษณุโลกในช่วงมาตราการผ่อนปรน โดยได้กำหนดนโยบายดังนี้
1. จำกัดจำนวนร้านค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมให้เข้าขายสัปดาห์ละ 2 แถวดังนี้แถว a และแถว c เข้าขายพร้อมกันแถว b และแถว d เข้าขายพร้อมกันโดยให้ตั้งร้านตามตำแหน่งเดิมของตนเองสลับสัปดาห์การเข้าขายกันไปเช่นนี้
2. ล็อคหน้าบ้านให้เปิดขายตามกำหนดเวลาของแถวตนเองเท่านั้น
3. จำกัดจำนวนผู้เข้าขายไม่เกินร้านละ 2 คน
4. ไม่เปิดรับผู้เข้าขายชั่วคราวในกรณีมีล็อคว่าง
5. กำหนดทางเข้าออกที่ฝั่งโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกโดยมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จุดล้างมือด้วยสบู่ ก่อนเข้าพื้นที่ถนนคนเดินและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้เข้ามาใช้บริการในถนนคนเดินทุกคนบริเวณทางเข้าออกทั้งสองฝั่ง


6. ลดระยะเวลาทำการค้าลงโดยรับลงทะเบียนเวลา 15.00-16.00 น.โดยให้ เว้นระยะห่างทางสังคม ลงทะเบียนแล้วสามารถตั้งวางสินค้าได้ทันที และให้หยุดทำการค้าและเก็บสัมภาระออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 20.30 น. เพื่อเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป
7. ร้านค้าต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า
8. ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ถนนคนเดินและหมั่นทำความสะอาดร้านหรือโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์
9. สินค้าประเภทอาหารต้องมีการปกปิดป้องกันการปนเปื้อนโดยอาจมีแผงหรือพลาสติกกั้นระหว่างลูกค้ากับสินค้าเพื่อป้องกันน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆตกลงไปในอาหารและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด
10. เพิ่มทางเลือกในการชำระสินค้าผ่าน QR code หรือ internet banking เพื่อลดการสัมผัสเงินและให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสเงิน
11. ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อเข้ามาในถนนคนเดิน
12. จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการถนนคนเดินให้เข้าไปในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1146 คน โดยจัดให้มีการนับจำนวนจุดทางเข้าเพื่อลดความแออัด (ความหนาแน่น 4 ตร.ม./1คน)

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเทศบาลนครพิษณุโลกได้สำรวจความหนาแน่นพื้นที่ถนนคนเดินเทศบาลนครพิษณุโลกมีพื้นที่ทั้งหมด 7625 ตร.ม. เฉลี่ยพื้นที่ 4 ตร.ม./1 คน = 1,906 คน โดยแบ่งเป็นร้านค้าทั้งหมด 4 แถวรวม 760 ร้าน (เฉลี่ยแถวละ 190 ร้าน) โดย 1 สัปดาห์ให้มาขาย 2 แถว = 380 ร้าน ร้านละ 2 คน เฉลี่ยจะมีคนขาย= 760 คน/สัปดาห์ และจะรองรับผู้มาใช้บริการได้อีก 1906 – 760 =1146 คนต่อสัปดาห์