สถานีรถไฟพิษณุโลก ตรวจเข้มผู้โดยสาร พร้อมควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แบ่งปัน

ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคลสถานที่และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณะสุข ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น

ผู้สื่อข่าว จึงลงพื้นที่สถานีรถไฟพิษณุโลก สอบถามนายศักดิ์สิงห์ วงษ์สงวนสอดศรี หัวหน้าหน่วยบริการตั๋ว เล่าว่า สถานีรถไฟพิษณุโลกได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยาง ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ

การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว

โดยขบวนที่เปิดให้บริการในสถานีรถไฟพิษณุโลก จะมีขบวนด่วนพิเศษ  เที่ยว 9501, 9502 และขบวนธรรมดา เที่ยว 201, 202 โดยจะเปิดให้จำหน่ายตั๋วตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. จะจำหน่ายตั๋ววันต่อวัน ไม่รับจองตั๋วล่วงหน้า  เนื่องจากจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ 055 – 258005 055 – 244824 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง