พิษณุโลกช่วยฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบ่งปัน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Combat 4th Wave of COVID-19 (C4)เขตสุขภาพที่2 โดยมี นายแททย์ไกรสิทธิ์ เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเพิ่มศักยภาพทางจิตใจในระดับครอบครัว บุคคล ชุมชน

ให้มีภูมิคุ้มกันทางใจตลอดจนลดภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟ ในบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้บริการคัดกรอง ป้องกัน และรักษา ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเสวนาวิชาการและกิจกรรมบูธนิทรรศการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนจำนวน 98 คน