มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย อำเภอวังทอง

แบ่งปัน

เวลา 09.00 น. วันนี้ 26 พ.ค.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มอบแด่นายบุญเหลือ บารมีนายอำเภอวังทอง เพื่อมอบแก่ประชาชน จำนวน 223 ชุดตามที่ได้เกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอวังทอง ในวันที่ 4,7,11 พฤษภาคม 2563 มีความเสียหายใน 8 ตำบล 40 หมู่บ้าน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 223ครัวเรือน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานสิ่งของเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในนามของประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำสิ่งของ พระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยทุกคนผู้ประสบวาตภัยทุกคนต่างทราบซึ้งในน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของท่าน และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทย ให้เจริญมั่นคงสืบไป

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย พร้อมกับนำถุงยังชีพไปมอบให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่