โรงเรียนเทศบาลนคร นำนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

แบ่งปัน

โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนเข้าวัด ฟังธรรม เวียนเทียนรอบอุโบสถและถวายดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าวัดฟังธรรม และยึดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เปิดเผยว่า คณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 100 คน เดินแถวจากโรงเรียนมาทำบุญที่วัดธรรมจักร ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อประกอบกิจกรรมศาสนา เนื่องในช่วงวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยในบรรยากาศนักเรียนใส่หน้ากากอานามัย และยังเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING

การที่ได้นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตและรู้จักการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย เนื่องในวันมาฆบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี