จัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล แข่งขันห่อขนมเทียน สัญลักษณ์ของพลายชุมพล

แบ่งปัน

ที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล โดยไฮไลท์ของงานคือการจัดการแข่งขันการห่อขนมเทียน ซึ่งเป็นขนมไทย ที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลพลายชุมพล ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านพลายชุมพล ต่างส่งผู้มีความมากฝีมือมาลงแข่งขัน

สำหรับเทศบาลตำบลพลายชุมพล มีการรวมกลุ่มกันทำขนมไทยห่อใบตองหลากหลายชนิด เช่น ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย ขนมตาล เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล ตรุษจีน สารทจีน สารทไทย และเทศกาลงานบุญทั่วไปจะผลิตขนมเทียน ขนมเข่งจำนวนมาก เพื่อขายปลีก และขายส่งไปในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด ทำให้ตำบลพลายชุมพล มีชื่อเสียงในการทำขนมเข่ง ขนมเทียน ทั้งด้านความอร่อย สดใหม่ และฝีมือการห่อขนมที่ เป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษสู่ ลูกหลานชาวตำบลพลายชุมพลมากกว่า 100 ปี

โครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพลาย ชุมพลให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น มีผู้เข้าร่วม 200 ท่าน เป็นกลุ่ม ผู้ประกอบการขนมไทยและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล