พิษณุโลกคว้า 3 รางวัล ครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15:00 น. ณ อาคาร 4 Impact Forum เมืองทองธานี  นายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   และชมรม  To Be Number One ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 7 ชมรม เข้ารับรางวัลการประกวดในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันายาน 2563

โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่มีสมาชิก To Be Number One มารวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง”เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”โดยเปิดโอกาสให้จังหวัดและชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ชุมชน ภูมิภาค สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านการคัดเลือกระดับภาค มานำเสนอผลงานและจัดบูธนิทรรศการเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ กิจกรรมพัฒนาทักษะ และการแสดงความสามารถต่างๆ อีกมากมาย ที่เปิดโอกาสให้สมาชิก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและเชียร์

โดยจังหวัดพิษณุโลกส่ง To Be Number One เข้าประกวด 7 ชมรม อาทิ ประกวดนำเสนอผลงาน To Be Number One ระดับเพชร ประเภท To Be Number One ในสถานพินิจ ได้แก่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ประเภท To Be Number One ระดับชุมชนได้แก่ ชุมชนแม่ระกา ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง ประเภท To Be Number One สถานประกอบการ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก (ลิน) To Be Number One ประเภทระดับอุดมศึกษา ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประเภท To Be Number One ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบางกระทุ่มวิทยา

สำหรับผลการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม To Be Number One จังหวัดพิษณุโลก ประเภทที่ผ่านในระดับประเทศ 3 รางวัล ได้แก่  ประเภทวิทยาลัยอาชีวะและอุดมศึกษาระดับดีเด่น ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประเภทสถานประกอบการ ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก และประเภทสถานพินิจฯรักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก