อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดลอกคลองอ้ายกาบใช้กักเก็บน้ำให้ชาวบ้าน ใช้อุปโภคบริโภค

แบ่งปัน

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกคลองคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสมอ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายชูชาติ มีภาค กำนันตำบลดงประคำ นายเวียน ยอดสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และคณะ

ซึ่งทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกและตกแต่งคันคลองอ้ายกาบ ซึ่งมีความยาว 1,600 เมตร กว้าง 20 เมตร เพื่อใช้กักเก็บน้ำที่ได้รับจากคลองลำเข็ง (ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ขุดลอก และรับน้ำจากคลองโปร่งนกได้เป็นจำนวนมากในการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่)

ปลายคลองอีกส่วนหนึ่งรับน้ำจากคลอง PL0 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และไร่นาสวนผสมบริเวณพื้นที่ริมคลองส่งน้ำให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง