ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ กว่า 5 แสนตัว ในทะเลสาบน้ำจืด ต.บ้านยาง

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.30 น. (วันที่ 25 ก.ย. 63) นางนิตยา ทักษิญ ประมงจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2563  ที่ ทะเลสาบน้ำจืด บ้านไร่สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับ ดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านยาง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็น “วันประมงแห่งชาติ” โดยกรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานกรมประมงในทุกจังหวัด ประสานกับองค์กร หน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการ บูรณาการของชุมชน และองค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การฟื้นฟูรักษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถเข้าใจ เข้าถึงและการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยังยืน และงดจับสัตว์น้ำ

ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้  ได้ปล่อยพันธุ์ปลาที่จำนวน 500,009 ตัว ประกอบด้วย  พันธุ์ปลาตะเพียนขาว  จำนวน 150,000 ตัว, พันธุ์ปลาตะเพียนทอง  จำนวน 100,000 ตัว, พันธุ์ปลากระแห  จำนวน 150,000 ตัว, พันธุ์ปลาตะโกก จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จำนวน  9 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเผยแพร่พันธุ์สัตว์น้ำเป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งโปรตีนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป