วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนโครงการ “บวร On Tour” ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. (วันที่ 30 ก.ย. 63) นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ระยะที่ 4 ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก พร้อมด้วย พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ชุมชนต้นแบบ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมี หมู่ที่ 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง มาถึงระยะที่ 4 แล้ว

สำหรับระยะที่ 4 สร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour เพื่อสร้างกระแสของการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี้ จัดประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เครือข่ายแกนนำบวน ของชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” จัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” ร่วมกับ วิทยากรแกนนำบวร ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชามาพัฒนา ชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour”

วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ระยะที่ ๔ คือ เพื่อสร้างความรักสามัคคี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ และสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์ พระราชา และสร้างกระแสของการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงาน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของจังหวัดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา โดยสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์