Kick off การขับเคลื่อน พิษณุโลก เมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส

แบ่งปัน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายรณชัยจิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดกิจกรรมKick off การขับเคลื่อน พิษณุโลก เมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)ภายใต้ยุทธการสร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างจังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนทำให้สังคมมีความน่าอยู่

ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงหมาดไทย พร้อมทั้ง หน่วยงานราชการในจังหวัด จำนวนกว่า 50 หน่วย ได้พร้อมใจกัน ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดถนนสาธารณะ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสวยงาม สะอาดตา เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อน และออกกำลังกายในช่วงเช้า และช่วงเย็น