ผอ.กกต.จังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง

แบ่งปัน

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานสำนักงาน กกต.จว.พิษณุโลก โดยแบ่งเป็นคณะทำงานรวม 3 คณะเพื่อตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ดังนี้ คณะทำงานชุดที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.เทศบาลนครพิษณุโลก 2. เทศบาลเมืองอรัญญิก 3.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 4. เทศบาลตำบลบ้านคลอง 5. เทศบาลตำบลพลายชุมพล 6.เทศบาลตำบลหัวรอ และ 7.เทศบาลตำบลท่าทอง คณะทำงานชุดที่ 2 พื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ คณะทำงานชุดที่ 3 พื้นที่อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเนินมะปราง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม