ห้องสมุดสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “2 เมษาวันรักการอ่าน”

แบ่งปัน


วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี  นับเป็นวันที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ปี ๒๕๕๒  – ๒๕๖๑  เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน”


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่าง ของ “สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษา” พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งในเขตเมือง เขตชนบท และถิ่นทุรกันดาร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและกัมพูชา เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ มีการศึกษา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทุกรูปแบบ และสนพระทัยในการส่งเสริมและพัฒนาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งเด็กเยาวชนไปจนถึงผู้ใหญ่ และจากผู้ไม่รู้หนังสือ ไปจนถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆมาแล้ว ให้พยายามสนใจที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะจากการอ่าน พระองค์ เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชนขึ้นในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย มีแนวพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการอ่าน เช่น โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เป็นต้น

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดย ดร.กัญญาภัค วงษ์ธัญกัญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ มีบรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้ 1.กิจกรรม DIY สมุดบันทึกทำมือรักการอ่าน 2.กิจกรรมเลขหมู่หรรษา 3.กิจกรรมทายสำนวนชวนเฮฮา 4.กิจกรรมเรียนรู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “การทำเทียนแฟนซี” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษา จัด วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก โทร 055231606