พิษณุโลก ร้านนวดแผนไทย ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ได้รับผลกระทบถูกสั่งปิดชั่วคราวหลังโควิด-19 ระบาดในพื้นที่

แบ่งปัน

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยได้เดินทางมามอบหนังสือร้องเรียนแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เรื่องการปิดร้านนวดแผนไทยหลังโควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ อ้างถึง คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2717/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้แนบเอกสารรายชื่อร้านนวดที่ได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งปิดชั่วคราว เนื่องจากกลุ่มร้านนวดแผนไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก คำสั่งจังหวัด พิษณุโลก ที่ 27 17/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 โดยสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ร้านนวดและสปา ระหว่างวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

ซึ่งตลอดมาทางร้านนวดแผนไทยและสปา ได้ให้ร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางจังหวัดพิษณุโลก โดยในขณะนี้ทางร้านนวดแผนไทยและสป่า ตลอดจนหมอนวดและพนักงาน ได้รับผลกระทบ อย่างมากในการปิดสถานบริการ รวมถึงผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเช่าที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าแรงพนักงาน และขณะเดียวกันหมอนวดและแรงงานก็ขาดรายได้ที่ต้องดูแลครอบครัว ทางกลุ่มร้านนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก จึงส่งหนังสืขฉบับนี้ เพื่อต้องการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาให้เปิดสถานบริการนวดแผนไท ย และมีมาตรการช่วยเหลือร้านนวดแผนไทยหมอนวด และพนักงานที่ใด้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดสถานบริการในครั้งนี้ จึงร้องเรียนมา เพื่อขอให้พิจารณา และขอความเป็นธรรม