ชาวบ้านคลองเตย ร้องเรียนปลดผู้ใหญ่บ้าน ปมเงินบริจาคและการจัดการงบประมาณต่างๆ

แบ่งปัน

28 เมษายน 2564 ชาวบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกจำนวนหนึ่ง เข้าร้องเรียนต่อนายอำเภอบางระกำ กรณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบึงกอกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2555 และตามพระราชบัญญัติ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน

โดย เอกสารบันทึกการร้องเรียน มีข้อความ “ด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบึงกอก ได้มีมติร่วมลงรายชื่อปลดผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงกอกพันจากคำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามรายละเอียดคังต่อไปนี้

 1. การประเมินผลงานเมื่อครบตำแเหน่งทุก 4 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ผลปรากฏว่าการประเมินทั้ง 2 ครั้งผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2555 และตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2455 มาตรา 14 (11) กำหนดว่า ผู้ใหญ่บ้านต้องพันจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ได้รับเงินบริจาคจากผู้จิตศรัทธาเพื่อให้มาสร้างศาลเจ้าพ่อหงษ์ทองซึ่งเป็นศาลประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 จบถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ. 2564 ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เมื่อชาวบ้านสอบถามผู้ใหญ่บ้านกลับทำนิ่งเฉยโดยไม่ให้คำตอบแต่อย่างใด
 3. โครงการประปาหมู่บ้านคลองเลขที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการประปาหมู่บ้านไม่เคยชี้แจงรายรับรายจ่ายให้กับชาวบ้านได้รับรู้รับทราบเลย
 4. การไปเซ็นชื่อรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านต้องให้บริการชาวบ้านในเขตบริการของตนเองแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถไม่เซ็นรับรองเอกสาร ได้เลยโดยตอบปัดโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร เช่น การเซ็นเอกสารรับรองการตาย การเซ็นเอกสารขออนุญาตครองครองอาวุธปืน เป็นต้น
 5. การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะติดต่อที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ติดต่อได้ยากลำบากมากๆ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์โทรไปแล้วติดแต่ไม่รับสายแล้วก็ไม่ยอมที่จะมีการติดต่อกลับมาอีกด้วย การติดต่อที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ค่อยจะพบตัวผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
 6. การประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบางระกำ โดยท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการมอบนโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมชี้แจงและลงประชามติที่จะรับโครงการต่างๆ หรือไม่แต่ทางผู้ใหญ่ไม่ดำเนินการให้ชาวบ้านใด้รับรู้ข่าวสารโครงการต่างๆ ให้กับชาวบ้านที่สนใจทราบเมื่อชาวบ้านสอบถามก็ตอบว่าไม่สำคัญ เช่น โครงการชุดเจาะเก็บน้ำใต้ดิน โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลฟรี โครงการขุดสระงบประมาณ 2,500 บาท เป็นต้น
 7. ผู้ใหญ่บ้านไม่มีภาวะเป็นผู้นำ โคยไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหมู่บ้าน
 8. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประจำเดือนหมู่บ้านและการพูดหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านพูดสื่อสารให้ชาวบ้านไม่เข้าใจพูดวกไปวนมาช้ำๆ อยู่แบบนั้นแทบจะทุกครั้ง
 9. มีการจัดงานประเพณีในหมู่ป้าย ซึ่งมีเงินบริจาคและสนับสนุนในจัดงานทุกครั้งมักจะมีการขาดทุนเป็นประจำทุกครั้ง เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมักจะเอาเงินบริจาคและสนับสนุนไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของการจัดงานทำให้ขาดทุนเป็นประจำทุกครั้งไป เมื่อขาดทุนแล้วผู้ใหญ่บ้านชอบเอาเงินกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ กองทุนน้ำประปาหมู่บ้านมาใช้หนี้ขาดทุนในการจัดงานเป็นประจำเช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

  ตามรายละเอียดข้างบน ชาวบ้านหมู่ที่ 6 จึงมติไม่ไว้วางใจให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงกอก
  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป จึงร่วมลงลายมือชื่อชาวบ้าน หมู่ที่ 6
  ตำบลบึงกอก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ท่านนายอำเภอบางระกำ ปลดออกผู้ใหญ่บ้าน
  พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 6 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโถก โดยเร็วต่อไป
  ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโฉก


  ชาวบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6″