พิษณุโลกเตรียมปรับพื้นที่ ปลูกป่าในวันต้นไม้ อ.วังทอง และอ.นครไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 119 ไร่

แบ่งปัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมกล้าไม้ ดีเดย์ปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ 26 พ.ค. “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” วางเป้าหมายปลูก 400,000 ไร่ ภายในปี 2564 วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ผ่านระบบ Video conference ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมฯ โดยกรมป่าไม้ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ.2563 โดยดำเนินการปลูกป่าได้จำนวน 21,247 ไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ และรายงานแผนการดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และเตรียมกล้าไม้ เพื่อเริ่มดำเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 400,000 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยจะเริ่มดีเดย์ ปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดมาจากการรุกพื้นที่ป่า ทั้งในพื้นที่ บ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จำนวน 39 ไร่ และในพื้นที่ บ้านหนองกบ อำเภอวังทอง จำนวน 80 ไร่ มีกำหนดปลูกเสร็จสิ้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในภาพรวม (1 ม.ค. -17 พ.ค. 64) เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวนวันที่ค่า pm2.5 เกินมาตรฐานลดลงร้อยละ 9 และจำนวนจุดความร้อนลดลงร้อยละ 52 โดยมีค่า pm2.5 สูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรวบรวมเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการชิงเก็บ ลดเผา ได้จำนวน 2,248 ตัน โดยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือได้เข้าสู่สภาวะปกติมาตั้งแต่ 27 เมษายน 2564 แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และหลังสถานการณ์จะทำการสรุปภาพรวมในปี 2564 และเตรียมถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป