กองบัญชาการช่วยรบที่ 3​ จัดขบวนรถดิลิเวอลี่แจกจ่าย​ผลผลิต​ทหารพันธ์ุดี​ ช่วยเหลือประชาชนรอบค่าย​ บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

แบ่งปัน

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน
ผู้บังคับบัญชา ของกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน

พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จึงจัดกิจกรรม “ทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ช่วยเหลือประชาชน”ขึ้น เพื่อนำผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ และพืชผักชนิดต่างๆ สิ่งของที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกับประชาสัมพันธ์เชิญชวน สร้างการรับรู้ และแนะนำพี่น้องประชาชน ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยจัดกำลังพลและยานพาหนะ หน่วยละ 1 คัน รวมทั้งสิ้น 6 คัน และผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ร่วมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ตามศักยภาพของหน่วย และได้รับการสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน หนึ่ง จากกองทัพภาคที่ 3 พื้นที่เป้าหมายในการแจกจ่าย ได้แก่ประชาชน ใน ชุมชนกัลยานมิตร หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 บ้านโคกมะตูม ชุมชนมหาจักรพรรดิ และชุมชนวัดหนองบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ