ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางและนมผงสำหรับเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แบ่งปัน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค โดย มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผง 20,000 บาท สำหรับเด็กในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ มอบผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดสรรไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการมอบนมผงสำหรับเด็กเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่มีเด็กเล็กในการดูแล ซึ่งในวันนี้จะมีการลงพื้นที่จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดอ่างทอง