ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ติดตามและประเมินความของระบบ Thai Stop Covid Plus

แบ่งปัน

วันที่ 14 มิถุนายน 64 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อม การเปิดเรียนของโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC +) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่อนุมัติให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนได้
ซึ่งที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงที่มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรครูและนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งใช้วิธีแบ่งนักเรียนม.ต้น เรียน online ส่วน ม.ปลายทำการเรียนการสอน แบบ Onsite โดยแบ่งนักเรียนเป็นกรุ๊ป A และ B อยู่ในชั้นเรียนครึ่งหนึ่ง และเรียนออนไลน์ในห้องถัดไปอีกครึ่งหนึ่ง จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน


นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เมื่อสถานศึกษาเปิดเรียนแล้วจะได้นำผลการปฏิบัติมาเข้าสู่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตินำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันการไม่ให้มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายในสถานศึกษาได้ พร้อมย้ำให้ โรงเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำหนดครบถ้วน ตั้งจุดคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน