มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกจัดโครงการส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชนเพื่อการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชนเพื่อการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความรู้ชางบ้านในหัวข้อ “การทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการใช้ประโยชน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการเตรียมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” โดย ดร.อรรถพล ตันสไว ดร.ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์ ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ให้ความรู้เรื่องเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา” โดยมีการสอนทำปลาดุกร้า และไส้อั่วปลาโดย อ.อพิศรา หงษ์หิรัญ ให้กับชาวบ้านหมู่ 1,2 และ 10 และให้ความรู้เรื่อง “ปูนา สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” โดยมีการสอนเรื่องการเลี้ยงปูนาแบบครบวงจร การแปรรูปปูนา รวมถึงการตลาด โดยนายนราธิป ภูมิภาวร วิทยากรภายนอกจาก ชญาดาฟาร์มปูนาออแกนิก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กับชาวบ้านหมู่ 1,2 และ 10