สกสค.จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แบ่งปัน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายใต้โครงการ ครูช่วยครู วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น โรงแรมโมราจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชาย มะลิลา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายใต้โครงการ ครูช่วยครู โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก สกสค. จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรม

สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(โครงการครูช่วยครู) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมสันติภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจ การส่งเสริมสุขภาพของสำนักงาน สกสค. พิษณุโลก ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการได้มีโอกาสช่วยเหลือ ดูแลเพื่อนครูที่เจ็บป่วย เป็นต้น