KBU เผยผลสำรวจ คนไทยยก ชนาธิป – พาณิภัค เป็น ไอดอลนักกีฬา

แบ่งปัน

KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่ยกให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เป็น ไอดอลนักกีฬา

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมตลอดจนการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเยาวชน KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2564 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,023 คนแบ่งเป็น เพศชาย 527 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 เพศหญิง 496 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

​ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 สนใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ25.66 สนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.81 สนใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.95 สนใจในระดับน้อย และร้อยละ7.54 สนใจระดับน้อยที่สุด

​สื่อหรือช่องทางในการติดตามข่าวสารทางการกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 โซเชียลมีเดีย รองลงมาร้อยละ 22.11 วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 19.97 เพื่อน/สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 13.52 วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 6.77 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.62

ชนิดกีฬายอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.51 ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 23.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.11 แบดมินตัน ร้อยละ 12.83 เทควันโด ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 7.45

ไอดอลนักกีฬา ชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.95 ชนาธิป สรงกระสินธ์ รองลงมาร้อยละ 24.88 ฉัตรชัย เดชาบุตรดี ร้อยละ 18.92 พงศกร แปยอ ร้อยละ 14.88 คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 11.30 เดชาพล พัววรานุเคราห์ และอื่นๆ ร้อยละ 4.07

​ไอดอลนักกีฬา หญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.11 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รองลงมาร้อยละ 24.63 รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ 22.85 สุดาพร สีสอนดี ร้อยละ 10.08 อาฒยา ฐิติกุล ร้อยละ 7.94 ปลื้มจิตร์ ถินขาว และอื่นๆ ร้อยละ 4.39

​สมาคมกีฬาที่ประทับใจในผลงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.08 สมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 22.97 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ร้อยละ 19.52 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร้อยละ 15.09 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร้อยละ 13.73 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และอื่นๆ ร้อยละ4.61

​ความคาดหวังจากรัฐบาลต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.31 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ รองลงมาร้อยละ 22.09 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาในสถานศึกษา ร้อยละ 18.61 ส่งเสริมสนับสนุนการวางรากฐานการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 15.08 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดลาน/สนามกีฬา/อุปกรณ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 12.98 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเท่าเทียม และอื่นๆ ร้อยละ 4.93

​ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นที่น่าดีใจที่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมกีฬาอยู่ในระดับมากโดยโชเชียลมีเดียยังเป็นสื่อยอดนิยมที่คนรุ่นใหม่ใช้เป็นช่องทางสำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร และเมื่อไปดูในมิติที่เกี่ยวกับไอดอลหรือต้นแบบนักกีฬาชายหญิงยอดนิยมที่วัยใสชื่นชอบในผลงานก็จะยกให้ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธุยอดนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในต่างแดน และ“เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ สุดยอดนัก นักเทควันโดสาวเจ้าของเหรียญทองในโตเกียวเกมส์ 2020 ซึ่งจากมิติของไอดอลนักกีฬาที่เยาวชนนิยมชมชอบนั้นหากผู้บริหารในวงการกีฬาจะใช้โอกาสนี้นำดาวเด่นหรือสุดยอดนักกีฬาเหล่านี้ไปเป็นต้นแบบหรือสร้างแรงเสริมให้กลุ่มวัยใสเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการต่างอาทิโครงการสปอร์ตฮีโร่หรือโครงการกีฬาช้างเผือกและอื่นๆที่กกท. ตลอดจนสถาบันการศึกษาดำเนินการอยู่ให้มากขึ้นก็น่าสนใจไม่น้อย พร้อมกันนั้นหากพิจารณาในมิติที่เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนากีฬาของประเทศจะพบว่าเยาวชนได้สะท้อนมุมมองไปยังรัฐบาลภายใต้ความคาดหวังที่จะให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของประเทศให้เท่าเทียมกับนานาชาติอีกด้วย

​อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมของผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาเป็นหนึ่งในมิติที่คนวัยหนุ่มสาวตื่นตัวและให้สนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจำเป็นอยู่เองที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศโดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจที่จะให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติที่พร้อมจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและสร้างความสุขให้กับประชาชนในอนาคตซึ่งประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นโจทย์และการบ้านที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสดกีฬา