กลุ่ม MOU 9 ตำบล ร่วมซ้อมป้องกันสาธารณภัย

แบ่งปัน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย นายชินนะ คชนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยในชุมชนตำบลปากโทก และกลุ่ม MOU ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ ตำบลปากโทก ตำบลมะขามสูง เทศบาลหัวรอ เทศบาลพลายชุมพล เทศบาลบ้านคลอง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลไผ่ขอดอน ตำบลวัดจันทร์ และตำบลจอมทอง ได้รับเกียรติจาก คุณมนูญ เนียมเปี่ยม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก อบต.ปากโทก เป็นวิทยากรในการบรรยายกิจกรรมสาธิตการใช้อุปกรณ์และการป้องกันตนเองจากอัคคีภัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อยังเป็นการพัฒนาระบบการประสานงานและการสื่อสารระหว่างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ประกอบด้วย ประชาชน  พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปากโทก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากโทก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจประจำตำบลปากโทก  เทศบาลนครพิษณุโลก  มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม  ห้างเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก  มีผู้เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมแผนฯ จำนวน 70 คน โดยได้สร้างสถานการ 3 แห่ง แห่งที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากโทก แห่งที่ 2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก และแห่งที่ 3 ประตูระบายน้ำบริเวณริมแม่น้ำน่าน  หมู่ที่ 5

โดยการปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการเกิดเหตุ และเข้าระงับเหตุเบื้องต้นด้วยการฉีดผงเคมีดับเพลิงแล้ว แต่ไม่สามารถดับเพลิงที่โหมลุกไหม้ได้ จึงมีการรายงานขอรับกำลังสนับสนุน จากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ และขอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาระงับเหตุในพื้นที่ พร้อมกับทำการอพยพผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกเขตพื้นที่อันตราย และแจ้งเตือนประชาชนในบริเวณเขตพื้นที่ใกล้เคียงทราบ จากนั้นจึงได้นำหน่วยกู้ภัยที่มีความรู้ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้าตรวจสอบยังพื้นที่เกิดเหตุ ทำการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมพื้นที่ระงับเปลวไฟ พร้อมประสานหน่วยพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำออกจากพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้