อบจ.พิษณุโลก ทุ่ม 400 ล้าน พลิกโฉม สนามกีฬาฯ ใหม่

แบ่งปัน


นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาสนามกีฬา จ.พิษณุโลก ให้ อบจ.พิษณุโลก จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬา จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ได้สนามกีฬาที่มีมาตรฐาน โดดเด่นด้วยความงดงามและเอกลักษณ์ของพิษณุโลก ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สมกับเป็นสนามกีฬาอนุภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง รองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติ ให้บริการประชาชนทั้งใน จ.พิษณุโลก และใกล้เคียงได้อย่างเต็มที่ โดยใช้งบประมาณของ อบจ.พิษณุโลก และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับกรม กระทรวง (ส่วนกลาง) วงเงิน 400 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 – 2565