แสดงผลงานวิชาการของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคเหนือ

แบ่งปัน

วันนี้เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยมีนายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นตามจุดเน้นและเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ให้ได้มาซึ่งความรู้และนวัตกรรม เกิดผลงานด้านวิชาการของนักเรียน โดยมีกิจกรรม  นักเรียนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม รูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษ  การประกวดแข่งขันงานวิจัยในแต่ละสาขา และแต่ละประเภทของการนำเสนอ  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ถ้ำผาท่าพล และ บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก การแลกเปลี่ยนด้านการแสดงและวัฒนธรรมโดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย นเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 702 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มย่อยภาคเหนือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงาน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มย่อยภาคเหนือ

กิจกรรมวันนี้เป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงถึงความสามารถด้านการสร้าง องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในอนาคต เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร และยกระดับคุณภาพการทำวิจัยและ นวัตกรรมของนักเรียนอย่างดียิ่ง