สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แบ่งปัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม แถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมภัทรธารา รีสอร์ท แอนดสปา จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์อิ๊ดยังวัน ยงย่วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมพิราม แพทย์หญิงศิรินาฎ เครือซ้า นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม และนายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนหันมาให้ความสนใจมากขึ้น โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้มีสถานพยาบาลที่เพิ่มการบริการด้านสุขภาพมากขึ้น และควบคู่กันไปกับการรักษาแพทย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลพรหมพิราม,การผลิตยาสมันไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ,การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ซึ่งล้วนแล้วส่งเสริมให้การบริการทางด้านการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น