ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค” ปี 2562 ครั้งที่ 6

แบ่งปัน

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายอิสรา  พรหมเรียง  นักวิชาการพานิชย์ชำนาญการ สำนักงานพานิชย์จังหวัดนนทบุรี เปิดประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค” ปี 2562 ครั้งที่ 6 โดยมี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทน ภาคเอกชน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก แขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ

จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 ครั้ง จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในทุกระดับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งกลุ่ม Biz Club, OTOP, SMEs, วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ ต้องการของตลาดในระดับต่างๆ พร้อมการพัฒนากลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งในการ ประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อดำเนินการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว หลายหน่วยงานของจังหวัด นนทบุรี ก็ได้ช่วยกันในการจัดหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก อย่างเต็มกำลังทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นเมืองสำคัญๆ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อพิจารณาจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของ จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน และยังเป็นเมืองการศึกษาที่ สำคัญอีกเมืองหนึ่งของภาคเหนือ จังหวัดนนทบุรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมของจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สามารถรักษาตลาดของจังหวัด นนทบุรีและภูมิภาคต่างๆ ไว้ให้มั่นคงและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตอบรับต่อสินค้า ของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ไปจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในแต่ละจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค” ปี 2562 ครั้งที่ 6 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการ OTOP/SMES/วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นเป้าหมายในการส่งเสริม จากจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้าครั้งละ 60 คูหา และได้คัดเลือกสินค้าที่ของจังหวัดนนทบุรีมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อ เลือกชมกัน ได้แก่

1. กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ซึ่งมีสินค้าหลายอย่างให้เลือกสรรหลายประเภท เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง คุณภาพ เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น

2. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในกลุ่มนี้ มีสมุนไพรที่ใช้กับเกือบทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทั้งประเภท ทา ถู นวด ประคบ ยาแผนโบราณตำรับต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย สำหรับท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เป็นต้น

3. กลุ่มอาหาร ทั้งปรุงสำเร็จและวัตถุดิบ โดยจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนจากทั่วประเทศทำให้จังหวัดนนทบุรีมี ผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย

4. กลุ่มของใช้และของตกแต่งต่างๆ เช่น แก้วเป่าประยุกต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากไม้ เครื่องประดับมุก และอื่นๆ เป็นต้น