ศธจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “ขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักเรียนภายในจังหวัด

แบ่งปัน

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับวิทยากรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 และศูนย์ฝึกอบรมอ้ายกาบวิทยา

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาทิเช่น มลพิษ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย การตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรทุกคน ทุกประเทศทั่วโลกล้วนตระหนักถึงภัย ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและนำไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กระทรวงต่างๆ ได้นำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ได้มีการกำหนดมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำหนดกระบวนการจัดการของเสียตั้งแต่ต้นทาง มากกว่าการบริหารจัดการที่ปลายทาง ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้มีกิจกรรม 3 Rs ซึ่งเป็น กระบวนการที่เริ่มจากการลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ที่เรียกว่า Reduce ได้แก่ การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้แก้วน้ำส่วนตัวในที่ทำงานในโรงเรียนแทนการใช้แก้วน้ำ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การใช้ปิ่นโต กล่องใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก การลดการใช้ผลิตภัณฑ์จาก พลาสติก เช่น หลอดกาแฟ น้ำดื่มชนิดที่เป็นแก้ว และเมื่อไม่สามารถลดปริมาณขยะลงได้ ก็นำไปสู่ การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle ตลอดจนการรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงใน ภาชนะอย่างถูกต้องประเภทตามประเภทของขยะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กำหนดดำเนินโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ ตําบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนําความรู้ ประสบการณ์ด้านการ บริหารจัดการขยะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป้าหมายผู้เข้า รับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน เป็นการฝึกอบรมแบบพักนอน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เป็นการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การเยี่ยมชมการบริหาร จัดการขยะของตลาดในพื้นที่ การจัดฐานกิจกรรม ๓R5 ได้แก่ Reduce Reuse Recycle การจัด ตลาดนัดแสดงผลงาน การนําเสนอ Best Practice ของโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม และการจัดทํา โครงการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่าการฝึกอบรม ในครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ