โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และ พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เป็นปีที่ 7 สำหรับปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนชายบรรพชาสามเณรจำนวน 137 รูป และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี 136 คน รวมทั้งสิ้น 273 คน กำหนดจัดโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย พร้อมสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครูและอาจารย์