โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดแข่งขันกีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2019

แบ่งปัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2019 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติต่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียน และเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งบรรยากาศของการเเข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองที่เข้ามาดูเเลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย