กองทัพภาคที่ 3 แถลงการฝึกร่วม/ผสม คอบร้า โกลด์ 20 รวมทั้งหมด 7 ประเทศ

แบ่งปัน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดแถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 20 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เว็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการแถลงข่าว ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมรับการฝึกทั้งหมด 7 ประเทศ โดยทำการฝึกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซี่งกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมรับการฝึกทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2  ประเทศ ได้แก่ จีน และอินโดนีเซีย

โดยมีกิจกรรมการฝึก คือ การฝึกฝ่ายเสนาธิการ ในลักษณะการฝึกควบคุมและบังคับบัญชา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 ณ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ส่วนการฝึกภาคสนาม ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพบอกสหรัฐอเมริกา ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และโครงการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งยังมีแผนการเดินทางเข้ามาของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา กำลังพลของกองทัพมิตรประเทศ ที่เข้าทำการฝึกในพื้นที่ฝึกของกองทัพภาคที่ 3 การรักษาความปลอดภัย และการเตรียมการป้องกันไวรัสโคโรนาและโรคระบาดอื่น ๆ