โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เขาสมอเเคลง เปิดให้บริการเเล้ว พร้อมมาตรการป้องกัน โควิด 19

แบ่งปัน

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย เขาสมอเเคลงได้เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้า ในโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ศาลเจ้าพ่อเห้งเจียมีมาตรการให้การควบคุมดูเเล ผู้มาสักการะ เเละ รับประทานอาหารเจ อย่างเคร่งครัด

ทางศาลเจ้าให้จัดเตรียม สถานที่ล้างมือ บริเวณทางเข้า พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณภูมิ หาก เกิน 37.4 องศา จะไม่อนุญาติให้เข้า โดยเด็ดขาด เเละ ก่อนเข้ารับประทานอาหารเจ ก็มี อ่างล้างมือ ก่อนทานอาหาร เเละ หลังทานอาหาร เเละซึ่งทางโรงเจได้จัดให้ สถานที่รับประทานอาหารเจ มีฉากกัน ทั้ง โต๊ะเเบบ นั่ง 2 คน เเละ นั่ง 4 คน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูเเล

ทางโรงเจ ไซทีฮุกตึ๊ง เจ้าพ่อเห้งเจีย จึงขอให้ทุกท่านที่จะมาเข้าเยี่ยมชม สักการะ รับประทานอาหารเจ ทำตามระเบียบข้อบังคับ ดั่งต่อไปนี้

1.ผู้เข้าสักการะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน (โดยไม่มีข้อยกเว้น) 2.ต้องผ่านจุดคัดกรองด้านทางเข้าประตูโรงเจไซฮุกตึ๊ง หากพบมีใช้สูง (37.4)จะไม่อนุญาตให้เข้า เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ล้างมือต้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าภายในโรงเจไซที่ฮุกตึ๊ง ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
3.การเข้าสักการะ แบ่งหรือทยอยเข้าสักการะไม่เบียดเสียดกัน ให้นั่งไหว้ในบริเวณ
ที่ทางโรงเจได้จัดเตรียมให้เท่านั่นและว้นระยะ 1 เมตร (ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)
4.ล้างมือทุกครั้ง หลังการเข้าไหว้ขอพรเสร็จแล้ว โดยมีจุดลงมือด้านประตูทางเข้า
โรงครัว ที่ทางโรงเจได้เตรียมไว้
5.ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้ภายในเขตพื้นที่โรงครัว โดยทางโรงเจได้จัดจุดล้างมือไว้ให้
ที่ประตูทางเข้าโรงครัว
6.การนั่งรับประทานอาหารเจ ภายในโรงครัวให้นั่งเว้นระยะห่างในการรับประทาน
อาหารในตำแหน่งที่ทางโรงเจได้จัดเตรียมไว้ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย บนเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก