กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูเมืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

แบ่งปัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น บริเวณคูเมือง หน้าโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คืนน้ำใสให้ชุมชุนเมืองสองแคว

แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ถวายเครื่องราชสักการะ, เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ, กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ คูเมือง ฟื้นฟูแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ปรับพื้นที่รกทึบและกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ และขยะต่างๆ


พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมเปิดกิจกรรมปั้นจุลินทรีย์ EM Ball และโยน EM Ball ลงในคูเมือง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดสถานที่ รวมถึงพัฒนาคูคลองให้เกิดความสะอาด สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดเป็นการฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนา ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทหารจิตอาสาพระราชทานของกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งประชาชนจิตอาสาชาวพิษณุโลกในพื้นที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป