กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดการประชุม โครงการหลัง covid-19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้อยู่รอด

แบ่งปัน

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 เรื่อง หลัง covid-19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ให้อยู่รอด โดยมีนายมานิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลก สสทน. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลก และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลก ได้จัดการประชุม เรื่อง หลัง covid-19 เราจะปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal เพื่อตระหนักถึงความสำคัญต่างๆรองรับ MICE ให้เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกระจายออกสู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนวางแผนกับการเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ การบริการ และอื่นๆของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแม่แบบในการพัฒนาขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไปภายใต้ปณิธาน สื่อสาร รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชน อย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ มีโรงแรมที่พักพร้อมบริการ รวมถึงการจัดงานสัมมนา ร้านอาหาร ของฝากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด การเดินทางที่สะดวกทั้งรถยนต์และเครื่องบิน พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจในการจัดงานประชุมต่างๆ เรื่องให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการผนึกกำลังสานสายใย ให้ไทยเข้มแข็ง โดยการนำจังหวัดพิษณุโลกเป็นโมเดลต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ

ทั้งนี้ทางท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกลงนามข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ที่จะมอบองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแปรรูปสปานวดและอื่นๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้แนวทางปรับตัวเกิดแนวคิดใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อยอดในชุมชน เพื่อเป็นวิสาหกิจโดยชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องเชื่อมโยงสูงนักท่องเที่ยว เริ่มพัฒนาได้จากจิตอาสากำลังหลักซึ่งเป็นแกนนำพัฒนา คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ที่มาช่วยพัฒนาในนามกลุ่มขับเคลื่อนพัฒนาบ้านน้ำจวง เป็นหน่วยงานและจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยพลังกายและพลังใจ ปัจจุบันบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และบ้านใหม่ร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมแล้วสู่การพัฒนา ท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชน อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชาวบ้านมีความรักให้สามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เพื่อกระจายรายได้สูงชาวบ้านที่ยากจน ให้กินดีอยู่ดี สู่ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศชาติสืบไป

ตลาดนัดเด็กดอย บ้านร่องกล้าใหม่ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก