ม.นเรศวร ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) มุ่งขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แบ่งปัน

   วันนี้ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ บทบาทบริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหารช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้เกิดความสอดคล้องและมีศักยภาพ เพียงพอในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกทั้งจำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม”

    ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า”มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทายศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงๆ และต้องการยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเชิงบูรณาการ จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ โดยรับฟังและหารือเชิงนโยบายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ สร้างคน ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย สร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาและนำไปแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับโลกได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนั้นยังได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมาจัดแสดง พร้อมจำหน่ายอีกด้วย”

      โดยในช่วงบ่าย ได้จัดให้มีเวทีรัฐมนตรี อว.พบเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนกว่า 80 คน เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรี คณะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาต่อไป