เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 45 “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยนเปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2” สู่ Next Normal เพื่อนระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่อไป

แบ่งปัน

พิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานแถลงข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 45 ในหัวข้อ ปลดล็อค ปรับเปลี่ยนเปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal เพื่อนระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่อไป


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น หอประชุม ดร.สุชน ชามพูนท วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ได้จัดงานแถลงข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 โดยมี ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกันแถลงข่าว


การแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวเชิงเสวนา ในหัวข้อ ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างอาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ทางสมาคมพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อยกระดับสู่สากลและนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วจะสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่สถานประกอบการต่างๆ ต้องการและการแต่งงานในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่างๆให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ในระดับภาคเองก็จะลงลึกเข้าช่วยเหลือเป็นผู้ประสานงานหากในสถานศึกษาใดมีความต้องการความช่วยเหลือต่างๆทางภาคจะช่วยดำเนินการเป็นสื่อกลางส่งต่อไปถึงสมาคมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เจ้าภาพในการจัดงาน ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเน้นให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์พร้อมมารับทราบข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการทางการศึกษาไปทางทิศเดียวกัน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 45 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563 วิธีทำภายในงาน ในภาคกลางวันของวันแรกจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนในภาคค่ำจะเป็นงานเลี้ยงในทีมงานย้อนยุคสร้างความสัมพันธ์ นอกเหนือจากกิจกรรมวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 แล้ว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ยังมีการประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ จะมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเข้าร่วมแสดงผลงานและคัดเลือกต่อไปในระดับชาติต่อไป นอกจากงานในครั้งนี้เป็นงานที่ส่งเสริมด้านการศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของชาวอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นและพัฒนาให้เยาวชนได้มีอาชีพและพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งตลอดจนส่งเสริมให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง และยังถือเป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย