กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมล้างถนนและพ่นละอองน้ำเพื่อลดภาวะฝุ่น PM 2.5

แบ่งปัน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น บริเวนถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลก พลตรีนพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 39 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมล้างถนน และพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบเกินมาตรฐานในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รัฐบาลได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่วิกฤต ทั้งนี้ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2567 ถึงจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดภาคเหนือที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จึงได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจวัดและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศได้ทันท่วงที ประชาชนได้รับการปกป้องรวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศ และสามารถเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพของตนเองได้โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนชมน่าน ฝั่งวังจันทร์ หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ทำการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในอากาศ โดยใช้เครื่องตรวจวัดตามวิธีการตรวจวัดที่กฎหมายกำหนดประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือประกาศกรมควบคุมมลพิษ คือวิธีการกระเจิงแสง พารามิเตอร์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้แก่ ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน หรือ PM 10 ก๊าซโอโซน หรือ O3 ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ หรือ CO ไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือ NO2 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ SO2 โดยแจ้งผลการตรวจวัดแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ www.air4thai.com หรือแอพพลิเคชั่น Ai4Thai ในโทรศัพท์มือถือ

โดยจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมแต่ละการโดยแจ้งทุกภาคส่วนดำเนินการติดประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นเวลา 120 วัน โดยเคร่งครัดควบคู่กับมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในรูปแบบ ชิงเก็บ ลดเผา โดยส่งเสริมการนำเศษวัสดุเชื้อ ผลิตมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าในชุมชน เช่นการทำปุ๋ยหมัก ควบคู่กับการทำแนวกันไฟ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้กำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ทำความสะอาดถนนบริเวณค่ายทุกค่าย และให้กำลังพลใส่หน้ากาก N 95 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาการ