กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี 2564

แบ่งปัน


วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดการประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ณ เป็นการประชุม เพื่อพบปะและประสานความร่วมมือของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการอำนวยการ ฯ ในส่วนที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมการประชุมฯ ในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมถึงได้แนะนำตัวคณะกรรมการอำนวยการฯ ทางจอภาพ โดยมีเรื่องสำคัญที่นำเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

  1. การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายใน
  2. สรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 3 โดยรวมทั้ง กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และ กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 1, 2
  3. โครงการโหล่งขอดโมเดล
  4. การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่น่าสนใจ ของ กอ.รมน.จังหวัด จำนวน 2 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาที่ดิน รอส. และโรงแรม/รีสอร์ท บนเขาค้อ โดย กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ เรื่องการฟื้นคืนผืนป่าและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด โดย กอ.รมน.จังหวัดตาก
  5. การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ชายแดน โดย กอ.รมน.จังหวัด ตาก และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้กล่าวว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน ซึ่งมีความซับซ้อน และแปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเรามีหลายจังหวัด ที่แก้ไขปัญหาได้สำเร็จด้วยดี ซึ่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้เรียนขอให้ได้มานำเสนอ วิธีทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ส่วนปัญหาที่เกินกำลังของกอ.รมน.จังหวัด ได้ขอให้ทุกจังหวัดได้เสนอปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้วเพื่อใช้ขีดความสามารถของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าช่วยแก้ปัญหาต่อไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้ข้อแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณ การนำเสนอผลงานการแก้ปัญหาที่ดินรอส. และโรงแรม/รีสอร์ท บนเขาค้อ ของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์, ผลงานการฟื้นคืนผืนป่า และลดปัญหาปลูกข้าวโพด ของ กอ.รมน.จังหวัดตาก การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 ของรัฐบาล รวมถึงการคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ตอนในที่ผ่านมา กอ.รมน.ทุกจังหวัด ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ต้องขอบคุณเป็นพิเศษ สำหรับจังหวัดเชียงราย, จังหวัดตาก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ที่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด – 19 ที่ด่านชายแดนต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง สำหรับ เรื่องไฟป่า หมอกควัน นับเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญในช่วงเวลานี้ทุกปี ซึ่งได้จัดประชุมฯ มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับ ผอ.รมน.จังหวัด ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาน้ำ และป่าต้นน้ำ ตามที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ขึ้น เมื่อมีนาคม 63 นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดมีความต่อเนื่อง ขอหมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อแบ่งเบางานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผอ.รมน.จังหวัด เนื่องจากในระดับภาคนั้น สทนช.ภาค 1 ได้ประสานงานกับ กอ.รมน.ภาค 3 อยู่แล้ว การใช้งาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) ในระดับจังหวัด จึงสอดคล้องกับการทำงานในระดับภาค ทั้งนี้ ขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด ได้สนับสนุนห้องว่างในศาลากลาง จัดเป็นสำนักงานชั่วคราวของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อให้กลุ่มงานทั้ง 4 มีที่ทำงาน และมีสถานที่สำหรับการติดต่องานขององค์กรผู้ใช้น้ำ จนกว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จะจัดสร้างสำนักงานถาวรได้ขอขอบคุณ ผอ.รมน.จังหวัด, คณะกรรมการอำนวยการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ กอ.รมน.ภาค 3 จะนำข้อแนะนำเหล่านี้ ไปใช้แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป