ทุนการศึกษา “นเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” ทุนแห่งการส่งต่อความหวังและโอกาสทางการศึกษา

แบ่งปัน

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคุณพิพัฒน์ รัตนไตรภพ ประธานบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทไพโอเนียร์ ดร.อรวรรณ รัตนไตรภพ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ คุณสุนีย์ เอี่ยมวงศ์วาน และครอบครัว เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกือบ 2 ล้านบาท

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 30 ปี ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอมหาวิทยาลัยในการก่อตั้งกองทุนการศึกษา “นเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” ขึ้น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านการผลิตบัณฑิต ในการส่งเสริมการศึกษาของนิสิตและเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย เป็นทุนการศึกษาที่จะให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษาละ 50,000 บาท ไปจนสำเร็จจารศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างถึงพร้อม เป็นผู้เรียนที่มีความสุขและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ต่อไป

ด้าน ดร.อรวรรณ รัตนไตรภพ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แต่ยังมีนิสิตจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษาและค่าคลองชีพ จึงคิดว่า ทุนการศึกษา “นเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” จะสามารถต่อยอดให้นิสิตที่มีปัญหาได้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นตนเองและคณะจึงมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนคณะละ 2 ทุน และอีก 2 ทุน สำหรับนิสิตของกองทุนฯ ปี 2564 นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนเป็นเลิศ และมีจิตอาสาทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท ไปจนสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันของทุน

นางสาวพาณิณี อุลปาทร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 หนึ่งในจำนวนนิสิตที่ได้รับทุน กล่าวว่า “รู้สึกซาบซึ้งในการเป็นผู้รับทุนครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทางบ้านมีคุณแม่ทำงานเพียงคนเดียว มีรายได้ไม่กี่พันบาท ต้องดูแลครอบครัวและน้องๆ อีก 2 คน ซึ่งคุณพ่อมีสัญชาติพม่า ต้องเดินทางกลับประเทศพม่าไปก่อนหน้านี้เพราะถูกเลิกจ้างงาน การได้รับโอกาสในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านและมีทุนเพื่อการศึกษา และตั้งใจอย่างแน่วว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด และเมื่อจบการศึกษาแล้ว ขอสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้เหมือนที่ได้รับในวันนี้”